Polityka Prywatności

Reklama

Wersja z dnia 1 października 2018r.

Reklama

Artykuł 1. Informacje podstawowe

1. Poniższa Polityka Prywatności i cookies opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem ze strony shop-chiny.blogspot.com („BLOG”).

2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. BLOG nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, chyba że prawny opiekun takiej osoby wyraził na to zgodę.

4. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisów BLOG, nie korzystaj z usług BLOG, nie nabywaj produktów i usług BLOG i nie prenumeruj publikacji BLOG.


Artykuł 2. Cele i sposób przetwarzania danych osobowych

1. BLOG przetwarza dane osobowe swoich Klientów jako ADO w celu dostarczania produktów i świadczenia usług wspomagających prowadzenie biznesu i marketingu w Internecie, fakturowania i uzasadnionej charakterem produktu lub usługi komunikacji z Klientami.

2. BLOG za pośrednictwem udostępnianych usług wspierających biznes w Internecie przetwarza dane osobowe Klientów innych podmiotów jako PPDO. 

3. BLOG za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonii komórkowej, profilowania i podejmowania automatycznych decyzji (automatyzacji marketingu), oferowania i sprzedaży usług i produktów (Zgoda Marketingowa).

3. BLOG za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub za pomocą połączeń telefonicznych (Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne).

4. BLOG przetwarza dane osobowe bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym BLOG.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, może:

a. żądać od BLOG dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także zażądać przeniesienia danych;

c. wycofać Zgodę Marketingową lub jakiekolwiek przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;

6. Czynności opisane w art 2 ust 5 właściciel danych może wykonać po uprzednim zweryfikowaniu swojej tożsamości za pomocą systemów automatycznych lub poprzez kontakt z BLOG lub organem nadzorczym w przypadku pkt d.

7. BLOG dokłada starań, aby osoba, które dane są przetwarzane mogła realizować swoje prawa w sposób możliwie prosty i automatyczny. BLOG nie utrudnia wykonywania tych praw, chyba że utrudnienie jest w istotnym interesie właściciela danych – np. usunięcie konta w usłudze, która może mieć istotne znaczenie dla właściciela tego konta.

8. W przypadku żądania usunięcia danych, BLOG może część danych niezbędnych do analiz statystycznych lub celów dowodowych pozostawić po uprzednim ich zanonimizowaniu. Usunięcie lub anonimizacja danych z aktywnych baz danych jest realizowanie bez zbędnej zwłoki w terminach opisanych w Rozporządzeniu. Usunięcie lub anonimizacja danych w bazach archiwalnych jest realalizowane w ciągu kilku miesiący ze względu na zachowanie ciągłości funkcjonowania usług.

9. W bardzo rzadkich wypadkach – np. w wyniku poważnej awarii lub naruszenia integralności baz danych, przywrócenie danych z archiwum może spowodować przywrócenie przetwarzania danych, co do których ich właściciel wycofał zgodę lub zażądał usunięcia lub w innej formie niż wynika z żądania sprostowania. W przypadku takiego zdarzenia BLOG dołoży starań, aby powiadomić właścicieli danych osobowych o takiej sytuacji wraz z prośbą o ponowienie ew. żądań.


Artykuł 3. Kategorie Danych Osobowych

1. W czasie korzystania z serwisów i usług należących lub używanych przez BLOG możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. 

2. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do komunikacji z Klientiem oraz weryfikacją jego tożsamości w przypadku prośby o zmianę/usunięcie danych. Imię ułatwia komunikację i nie musi być prawdziwe.

3. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie danych osobowych w zakresie dostosowanym do typu produktu lub usługi – np. adres pocztowy, numer telefonu tam gdzie jest to uzasadnione charakterem produktu lub usługi. 

4. W przypadków umów o współpracy lub o udostępnienie usług BLOG do świadczenia własnych usług, dodatkowo będziesz musiał podać unikalne identyfikatory nadane Ci przez kraj, w którym rezydujesz – np. numer NIP, REGON, PESEL w przypadku osób prywatnych.

5. BLOG zawsze stara się, aby wymagać minimum danych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi.

6. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi.


Artykuł 4. Odbiorcy danych osobowych

1. BLOG nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów w innych celach niż wsparcie własnych procesów przetwarzania, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę – na przykład zostając Klientem Klienta jednej z usług oferowanych przez BLOG.

2. BLOG udostępnia dane osobowe Klientów wobec których jest ADO lub PPDO, innym PPDO w celu realizacji usług i dostarczeniu zamówionych produktów. Przekazywanie jest realizowane na podstawie odrębnych umów. Lista tych PPDO znajduje się na stronie https://www.imple.com/dataprocessors

3. PPDO działające na zlecenie BLOG znajdują się w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz w innych krajach lub są to organizacje międzynarodowe. W przypadku krajów spoza UE, ustawodawstwo tych krajów spełnia wymogi Rozporządzenia lub wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące spełnienie wymogów Rozporządzenia.

4. PPDO działające na zlecenie BLOG nie mają prawa przetwarzać powierzonych im danych w innych celach niż wsparcie usług BLOG, chyba że Klient samodzielnie wyrazi taką zgodę wobec konkretnego PPDO – np. będąc równocześnie użytkownikiem usługi takiego podmiotu.


Artykuł 5. Zewnętrzni ADO obsługiwani przez serwisy BLOG

1. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje certyfikowany operator płatności. Jeśli nie jest to zaznaczone inaczej, tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są zabezpieczone odpowiednimi technologiami.

2. Na stronach BLOG może pojawić się formularz lub inna funkcjonalność służący do przekazania danych osobowych na rzecz ADO innego niż BLOG – na przykład użytkownika usługi świadczonej przez BLOG na rzecz tego użytkownika. 

3. Klient przekazujący swoje dane do zewnętrznego ADO za pomocą serwisu lub usługi BLOG, przekazuje swoje dane świadomie i dobrowolnie do tego ADO, a BLOG nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez tego ADO. Tam, gdzie BLOG ma na to wypływ, BLOG dba za możliwie bezpieczne i sprawne przekazanie danych.

4. Niektóre usługi BLOG dają ich użytkownikom pełną dowolność tworzenia formularzy, dlatego BLOG nie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo i poprawność formularzy, które użytkownik usługi BLOG sam utworzył.

5. BLOG dokłada starań, aby ADO korzystających z serwisów i usług BLOG przestrzegali Rozporządzenia i innych stosowanych praw.


Artykuł 6. Niezapowiedziane Wiadomości

1. BLOG zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych Klientom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości BLOG rozumie wiadomości elektroniczne (emaile oraz wiadomości wysyłane przez inne formy komunikacji elektronicznej), wiadomości sms, zautomatyzowaną lub nie komunikację telefoniczną, wiadomości wysyłane na adres fizyczny oraz inne.

3. Niezapowiedziane wiadomości mają charakter

a. niehandlowy odnoszący się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów BLOG (np. zmiany, informacje o awariach i inne informacje wymagane przez prawo), 

b. wiadomości okazyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) 

c. informacje marketingowe i informacje handlowe, dotyczące produktów BLOG, lub takie, których rozsyłka została opłacona lub wynika ze współpracy z innymi podmiotami.

4. BLOG inicjuje wysyłkę niezapowiedzianych wiadomości marketingowych lub handlowych tylko do tych Klientów, którzy wyrazili BLOG na to zgodę.

5. BLOG nie inicjuje wysyłek wiadomości marketingowych lub handlowych do Klientów zewnętrznych ADO, którzy korzystają z usług BLOG, ale jako PPDO może realizować i obsługiwać od strony technicznej wysyłkę takich wiadomości na zlecenie tych ADO.

6. BLOG ogranicza inicjację wysyłek niekomercyjnych niezapowiedzianych wiadomości do Klientów zewnętrznych ADO korzystających z usług BLOG do sytuacji bezwzględnie tego wymagających przez prawo, przez sposób działania usługi (np. prośba o potwierdzenie subskrypcji) lub istotny interes odbiorców.

7. Podmioty zlecające wysyłkę marketingowych lub handlowych wiadomości skierowanych do Klientów BLOG, nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych BLOG.

8. Informacje marketingowe i handlowe kierowane do Klientów BLOG są sprawdzane i filtrowane pod kątem wiarygodności przekazu i zlecającego w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

9. Informacje wysyłane przez zewnętrznych ADO za pośrednictwem usług BLOG nie są sprawdzane ani zatwierdzane pod kątem treści, ale mogą być monitorowane w celu wykrycia aktywności niezgodnej z regulaminami BLOG lub prawem.


Artykuł 7. Jawne Dane Osobowe

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do BLOG przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BLOG nie ma możliwości zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.

2. Do jawnych danych osobowych zalicza się podane przez Klienta imię i nazwisko, adres strony www, miasto zamieszkania, zdjęcie udostępnione w usłudze BLOG lub gdzie indziej upublicznione, nazwy użytkowników w sieciach społecznościowych i komunikatorach internetowych.

3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta w formularzach w polach do tego nie przeznaczonych – np. treść komentarza, wpisu na forum, opis profilu, podpis na forum – zostaną upublicznione na ryzyko Klienta, a BLOG nie bierze za to odpowiedzialności.

4. BLOG może upubliczniać też inne dane, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo – np. adres lub numer telefonu Klienta będącego również ADO korzystającym z usługi BLOG.


Artykuł 8. Cookies (Ciasteczka)

1. Niektóre obszary serwisów należących do BLOG mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

3. Klient może wyłączyć działanie cookies w ustawieniach przeglądarki lub może korzystać z tzw. trybu incognito w przeglądarce. Wyłączenie lub ograniczenia działania cookie może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

4. Pliki cookie BLOG wykorzystuje w celach statystycznych, profilowania marketingowego, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Klienta oraz w innych celach marketingowych.

5. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Klienta danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Reklama


Komentarze są zamknięte.